Filtracja

 


 

 

FILTRY DYSKOWE

Filtry dyskowe są urządzeniami mającymi za zadanie wychwycenie zanieczyszczeń przede wszystkim mechanicznych i biologicznych takich jak: wszelkiego rodzaju zawiesiny, piasek, glony itp.

 


FILTRY ŻWIROWE

 
Obecność zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, muł, glony) stwarza dużą uciążliwość w wykorzystaniu wody do nowoczesnych systemów nawadniania roślin.
Odkładanie się zanieczyszczeń powoduje zarastanie elementów systemu nawadniającego (kapilary, emitery, zraszacze, kroplowniki labiryntowe).
Najlepszym sposobem wyeliminowania zanieczyszczeń mechanicznych jest zainstalowanie odpowiedniego modelu filtra żwirowego. Filtry te są urządzeniami wysokowydajnymi i powodują mały spadek ciśnienia wody. Surowa woda przepływając przez złoże żwirowe oczyszcza się. Wychwycone w górnej części złoża cząsteczki zanieczyszczeń należy okresowo wyrzucić na zewnątrz filtra. Realizowane jest to poprzez zmianę kierunku przepływu wody oraz otworzenie zaworu popłucznego. Odwrócony bieg wody powoduje płukanie żwirowego złoża filtrującego. Częstotliwość płukania jest zależna od ilości zanieczyszczeń i ilości poboru wody.

Dostępne na zamówienie. 


ODŻELAZIACZE

 
Odpowiedni model odżelaziacza dobiera się na podstawie wyników analizy fizykochemicznej oraz jednostkowego zużycia wody.
Odżelazianie polega na przemianie (przy udziale tlenu doprowadzonego do wody) związków łatwo rozpuszczalnych w związki trudno rozpuszczalne, które można wychwycić na złożu filtracyjnym.

Dostępne na zamówienie.